Trình bày hiểu biết của em về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

4 câu trả lời 4