Gửi Khuyến !?

Bỗng dưng Xem lại link https://vn.answers.yahoo.com/question/in...
thì đúng là nhầm thật
Đã 5 tháng rồi nhung nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì có thể sửa lại như sau: IK.Ì = IB.IC = IA.IM (vì 5 điểm A,B,M,O, C cùng thuộc dường tròn đk OA)
=> AFMK nội tiếp => ^AFK = ^AMK = 90o => đpcm
6 câu trả lời 6