Miền hút là miền quan trong nhất vì?

4 câu trả lời 4