Cho tứ giác ABCD (góc b và góc c bằng 90 độ ) cM 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc 1 đường tròn?

4 câu trả lời 4