Trình bày tác dụng và yêu cầu kĩ thuật của công việc cày đất , bừa và đập đất . làm cỏ , vun xới cho cây nhằm mục đích gì?

4 câu trả lời 4