Nêu vi du vê đức tính tự lập trong cuộc song?

4 câu trả lời 4