Giải giúp e bài toán này ik : tìm x , biết x^2 –16 = 0?

6 câu trả lời 6