Chứng minh nền nông nghiệp ở đới ôn hòa là nền nông nghiệp tiên tiến?

3 câu trả lời 3