Chứng minh nền nông nghiệp ở đới ôn hòa là nền nông nghiệp tiên tiến?

4 câu trả lời 4