Giải giúp mình câu này vs !!?

Cập nhật: Giải hộ tớ vs câu 1 : Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa:0,6aa. Nếu biết alen A là trội ko hoàn toàn so vs alen a thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể đó khi đạt trạng thái cân bằng là? A. 40 % B. 36 % C. 4% D. 16% Câu 2 : Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể aa . Cấu trúc di truyền của... hiển thị thêm Giải hộ tớ vs
câu 1 : Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa:0,6aa. Nếu biết alen A là trội ko hoàn toàn so vs alen a thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể đó khi đạt trạng thái cân bằng là?
A. 40 %
B. 36 %
C. 4%
D. 16%
Câu 2 : Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể aa . Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là :
A 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16aa
B 0,16AA :0,36Aa: 0,48aa
C 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa
D 0,48AA: 0,16Aa: 0,36aa
3 câu trả lời 3