Lỗi khi kẻ viền trong word 2013. Làm thế nào để kẻ viền như trong hình. Mình kẻ mà nó cứ kẻ cho mỗi cột thôi!?

Như trong ảnh
4 câu trả lời 4