Cho tam giác ABC. A=(-3;6),B=(9;-10),C=(-5;4) Xác định điểm D / tam giác ABD vuông cân tại B ? -_-_-»» mong mọi người giúp hộ cái?

4 câu trả lời 4