Cho e hỏi: những bài học rút ra từ vấn đề mất nước vào tay thực dân Pháp áp dụng thực tiễn vào giai đoạn đất nước hiện nay là gì?

5 câu trả lời 5