Công nghệ 8?

.a) Khối đa diện , khối tròn xoay gồm những hình nào? Kể tên các vật thể có khối đa diện và khối tròn xoay?
b) Các hình chiếu( đứng, bằng ,cạnh) của các hình trong khối đa diện và khối tròn xoay?
2. Nêu công dụng , nội dung , trình tự đọc của: bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà?
4 câu trả lời 4