Ngày 7 tây này ở Sa Đéc Đồng Tháp có lễ hội hoa. thấy trên đài quảg cáo thích quá. có cả tháp hoa lớn nhất nước ta nữa. mìh rất muốn điiii?

4 câu trả lời 4