Trật tự tính từ của young và popular?

He is a young popular singer
or
He is a popular young singer
5 câu trả lời 5