Cần gấp lắm ạ?

Cho 3 số a,b,c khác 0 và (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)=1. Tính giá trị của biểu thức (a^9+b^9)(a^99+b^99)(c^999+b^999)
5 câu trả lời 5