A chị cho e hỏi là học điện điện tử cần biết những gì về máy tính ak. chỉ giùm e vs ak?

7 câu trả lời 7