Những câu ca dao tục ngữ nói về đoàn kết tương trợ?

Cập nhật: xin làm ơn viết có dấu
4 câu trả lời 4