Hãy tìm cách để mọi người được làm bất cứ điều gì họ muốn mà không gây hại tổn thương?

cho bất cứ loài nào có sự sống cảm giác.
4 câu trả lời 4