Lúc nước mắt đang muốn rơi, liệc có cách nào có thể ngăn nó đừng rơi không?

18 câu trả lời 18