Nếu ở Sydney bạn làm với mức lương $4000/tháng và về VN với mức lương $1500/tháng thì bạn chọn cái nào?

10 câu trả lời 10