Ai có thê giúp mình sao k đọc đc câu trả lời vậy?

7 câu trả lời 7