Ai giỏi toán giúp với..?

cho phương trình: x^2-(n +4)x+4n-25=0
tìm n nguyên để nghiệm pt là những số nguyên
4 câu trả lời 4