Hình học 9, còn câu cuối khó quá chưa giải ra, nhờ anh, chị cùng với các bạn giải giúp nhé! Cám ơn?

Từ điểm A nằm ngoài (O;R) vẽ các tiếp tuyến AB và AC ( B và C là tiếp điểm ). OA cắt BC tại H. a) Chứng minh BC^2 = 4.AH.OH (Đã giải ra) b) Đường tròn tâm I, đường kính AB cắt (O) tại D ( D khác B ). Chứng minh ID là tiếp tuyến của (O).(Đã giải ra) c) OI cắt BD tại K. Chứng minh OI.OK = R^2 và tứ giác AIKH nội... hiển thị thêm Từ điểm A nằm ngoài (O;R) vẽ các tiếp tuyến AB và AC ( B và C là tiếp điểm ). OA cắt BC tại H.

a) Chứng minh BC^2 = 4.AH.OH (Đã giải ra)

b) Đường tròn tâm I, đường kính AB cắt (O) tại D ( D khác B ). Chứng minh ID là tiếp tuyến của (O).(Đã giải ra)

c) OI cắt BD tại K. Chứng minh OI.OK = R^2 và tứ giác AIKH nội tiếp. (Đã giải ra)

d) Đường tròn (I) cắt AC tại E ( E khác A ), BE cắt OA tại F. Chứng minh H là trung điểm của FO. (Đã giải ra)

e) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AFB đi qua điểm K. (Câu này chưa giải ra, nhờ các anh chị giải giúp nhé)
Cám ơn rất nhiều.
2 câu trả lời 2