Mình có một đứa bạn thân là con gái mà nó có ghệ thì mình có nên tiếp tục làm bn thân nó nữa kh?

13 câu trả lời 13