Mình có một đứa bạn thân là con gái mà nó có ghệ thì mình có nên tiếp tục làm bn thân nó nữa kh?

14 câu trả lời 14