Hình học 9, còn câu cuối khó quá, chưa giải ra. Xin nhờ các anh chị và tất cả các bạn giải giúp nhé. Cám ơn?

Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) có 3 góc nhọn (AB < AC) và 2 đường cao BE và CF . a) Chứng minh : 4 điểm B; E; F ; C cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm I của đường tròn này. (Đã giải ra) b) Gọi T là giao điểm thứ 2 của AI và đường tròn (O). Chứng minh : BC^2 = 4IA.IT (Đã giải ra) c) Gọi N và H lần... hiển thị thêm Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) có 3 góc nhọn (AB < AC) và 2 đường cao BE và CF .

a) Chứng minh : 4 điểm B; E; F ; C cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm I của đường tròn này. (Đã giải ra)

b) Gọi T là giao điểm thứ 2 của AI và đường tròn (O).
Chứng minh : BC^2 = 4IA.IT (Đã giải ra)

c) Gọi N và H lần lượt là hình chiếu của C trên EF và AT.
Chứng minh : góc OCN - 2g HCT (Đã giải ra)

d) Gọi K là giao điểm của ET và HN. Tính số đo góc TKC ? (Chưa giải ra, nhờ các anh chị giải giúp nhé)

Cám ơn.
1 câu trả lời 1