Quyết toán thuế TNDN 2017 theo hướng dẫn của TCT 03/03/2017?

https://goo.gl/h29yHa

Quyết toán thuế TNDN 2017 theo hướng dẫn của TCT 03/03/2017
3 câu trả lời 3