Hình học 9, còn câu cuối khó quá nhờ các anh chị và câu cuối giải giúp nhé. Cám ơn?

Cho ∆ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp (O; R) đường kính AS. Vẽ AK⊥BC tại K. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của K lên AB và AC. a) Chứng minh tứ giác AMKN nội tiếp được. Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMKN. (Đã giải ra) b) Vẽ bán kính OD⊥BC. Chứng minh AD là tia phân giác của góc KAO . (Đã giải... hiển thị thêm Cho ∆ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp (O; R) đường kính AS. Vẽ AK⊥BC tại K. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của K lên AB và AC.

a) Chứng minh tứ giác AMKN nội tiếp được. Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMKN. (Đã giải ra)

b) Vẽ bán kính OD⊥BC. Chứng minh AD là tia phân giác của góc KAO . (Đã giải ra)

c) Qua A vẽ đường thẳng (d) // DS. Đường thẳng OM cắt AD, AK, (d) theo thứ tự tại E, I, F. Chứng minh EI.FO = EO.FI (Đã giải ra)

d) Chứng minh (AB.CS + AC.BS)/(2BC)=R (Chưa giải ra, nhờ các anh chị giải giúp nhe)
Cám ơn
2 câu trả lời 2