Hình học 9, còn câu cuối chưa giải ra, xin nhờ các anh chị và các bạn giải giúp mình nhé! Cám ơn?

Cho (O; R) và một điểm A ở ngoài (O). Từ A vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là 2 tiếp điểm). Vẽ cát tuyến AMN không đi qua O (M nằm giữa A và N) cắt BC tại G. Gọi H là giao điểm của AO với BC. a) Chứng minh: AO⊥ BC và AM.AN = AB^2 (Đã giải ra) b) Chứng minh: AM.AN = AH.AO, suy ra tứ giác OHMN nội tiếp. (Đã... hiển thị thêm Cho (O; R) và một điểm A ở ngoài (O). Từ A vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là 2 tiếp điểm). Vẽ cát tuyến AMN không đi qua O (M nằm giữa A và N) cắt BC tại G. Gọi H là giao điểm của AO với BC.

a) Chứng minh: AO⊥ BC và AM.AN = AB^2 (Đã giải ra)

b) Chứng minh: AM.AN = AH.AO, suy ra tứ giác OHMN nội tiếp. (Đã giải ra)

c) Chứng minh: HB là tia phân giác của góc MHN. (Đã giải ra)

d) Gọi I là trung điểm của MH, NI cắt CB tại E. Chứng minh: (EH/EG) - (HM/HN) = 1 (Chưa giải ra, nhờ các anh chị giúp nhé)
Cám ơn
1 câu trả lời 1