Chứng minh đa thức sau ko có nghiệm a,f(x)=2x^2+8x+12 b,f(x)=x^2010+x^2012+1?

4 câu trả lời 4