Cây dừa là thực vật 1 lá mầm nhưng tại sao thân vẫn to ra đặc biệt là phần gần với gốc? Cảm ơn mn?

6 câu trả lời 6