Cần lắm 1 tấm lòng hảo tâm?

tam giác abc có độ dài các cạnh là a,b,c và có diện tích bằng 1.chứng minh rằng 2012a^2+2010b^2-1005c^2 >= 4căn2010
6 câu trả lời 6