Hỗn hợp khí hidro và oxi nổ mạnh nhất với thể tích là bao nhiêu?

8 câu trả lời 8