Hỗn hợp khí hidro và oxi nổ mạnh nhất với thể tích là bao nhiêu?

9 câu trả lời 9