Khả năng kiềm giữ những ham muốn đòi hỏi phải luyện tập như thế nào?

Đôi khi cố cũng sẽ trở nên kém vui. Nhưng lạm thì không tốt. Vậy sự mong manh ấy cần kiềm giữ bằng cách nào?
8 câu trả lời 8