Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

8 câu trả lời 8