Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

7 câu trả lời 7