Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

9 câu trả lời 9