Tại sao con vật trên cạn có thể xuống nước được mà con vật dưới nước không lên cạn được?

4 câu trả lời 4