Tại sao thế giới có nhiều ngôn ngữ khác nhau ?

Tính chất địa lý hoặc lịch sử Việt Nam
4 câu trả lời 4