Không có định hướng, không xác định sẽ làm gì, cần làm gì, nên làm như thế nào ><?

6 câu trả lời 6