độ rượu là gì?tính thể tích rượu etylic có trong 750ml rượu 40 độ?

4 câu trả lời 4