Mọi người giúp mình câu này với mình đang cần gấp vs pp soxhlet lại chỉ dùng cho mẫu rắn còn pp adam-rose-gottlieb lại chỉ dùng cho mẫu lỏng?

4 câu trả lời 4