Nóng quá cởi đồ cho mát?

https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_4.mp4?a=answers&mr=0&x=1540065871&s=48df71a0c2df964d066f73b6daa9719b
https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1540065871&s=b913c37aab48ea427c47ecdb1d9ef660
4 câu trả lời 4