Nóng quá cởi đồ cho mát?

https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_4.mp4?a=answers&mr=0&x=1524414751&s=f9ea4e286a8c509fac44da14aeb8fe84
https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1524414751&s=3b5fdd7d41d100fa5871e06fa035092f
4 câu trả lời 4