Nóng quá cởi đồ cho mát?

https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_4.mp4?a=answers&mr=0&x=1510974041&s=b8397ebfc00ba2a3558cf15720071535
https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1510974041&s=0126f95f2d4cacdf7c505cc8b282ef4b
5 câu trả lời 5