Nóng quá cởi đồ cho mát?

https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_4.mp4?a=answers&mr=0&x=1532015153&s=39ce55d712b5f45a02970a99c2a972af
https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1532015153&s=0d59f1fd10dafef19e760cc3fc67894e
4 câu trả lời 4