Nóng quá cởi đồ cho mát?

https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_4.mp4?a=answers&mr=0&x=1516431669&s=b578bdf253d665285e720eacf96c00ec
https://s.yimg.com/hd/answers/v/05e9eaadd19a42fa9b0a7f656a0bb71c_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1516431669&s=28048107bb46abb59e5e3c199dca8617
4 câu trả lời 4