Cho mình hỏi bài hát trong Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể lài bài j vậy. Ở phút thứ 11:00 đó ??

4 câu trả lời 4