Biển ở việt Nam thì dùng có loại tàu biển nào hợp lý để vận chuyển hàng hóa nặng vậy mọi người?

1 câu trả lời 1