ước gì em cũng đáng yêu như chị ấy?

Cập nhật: Điềm đạm như chị @TN :).
10 câu trả lời 10