Máy tính bi sai bi nóng là bi gì ak làm sao để hết nóng?

4 câu trả lời 4