Máy tính bi sai bi nóng là bi gì ak làm sao để hết nóng?

3 câu trả lời 3