Ai la thành viên cũ năm 2010_2011 vào diem danh ne?

1 câu trả lời 1