Ai biết kết cục phim "tôi tháp ki" ấn độ ra sao ko?

Tôi đang xem gần hết phim đài lại chiếu về tập 1 LoL!.
4 câu trả lời 4