Ai là người đầu tiên phát hiện ra Trái Đất?

Và sử dụng các phân tử ở Trái Đất phương tiện cư ngụ và điều khiển của ý thức..!??
5 câu trả lời 5