Bạn có bao giờ nghĩ rằng.. Chúng ta có thể dùng "sóng lượng tử " của chính mình làm phương tiện để liên lạc?

Liên lạc đến vũ trụ khác bằng chính "sóng lượng tử" của mình!?
Vd; giống như những chiếc điện thoại vậy nó dùng sóng điện từ để liên lạc vậy...
4 câu trả lời 4