Có phải "sóng lượng tử " chứa những thông tin, dữ liệu bộ nhớ, ý thức !?

Vậy ta có thể bắn "Bluetooth " bằng sóng lượng tử của mình sang một bản thể trống "ADN đang chu kỳ phát triển " khác hay không!?
4 câu trả lời 4